Gruppens regler

Tips 1

Diskutera vilka erfarenheter scouterna har av regler och skyldigheter och hur de serpå dessa.

Börja med bekanta regler som de redan förstå. Be dem fylla i meningar i stil med: ”Jag får inte _____, eftersom…”  (t.ex. Jag får inte slå någon då jag är arg, eftersom… / Jag får inte behandla folk orättvist, eftersom…)  Gör en lista över dessa och be sedan äventyrsscouterna svänga på dem så att de får en positiv klang (t.ex. Jag har rätt att inte bli slagen. / Jag har rätt att behandlas rättvist.)

Dela in scouterna i patruller då de förstått principen. Ge patrullerna var sitt papper och pennor.

Uppgift:

  • Varje patrull ska göra 3-4 regler för hela gruppen.
  • Reglerna ska börja med ”Var och en har rätt att..” (t.ex. Var och en har rätt att vara med.)
  • Regeln får skrivas upp bara om alla i patrullen är av samma åsikt.

Gå tillsammans med alla patruller igenom deras regler. Skriv upp dem på ett papper. Liknande regler kan slås ihop.

Fundera tillsammans på vilka skyldigheter gruppmedlemmarna har för att rättigheterna ska garanteras. Gör en skild spalt för dessa, och skriv till exempel i formen: ”Jag har ett ansvar att ge andra möjlighet att vara med och att inte utestänga någon ur leken/spelet/gruppen. ” Skriv i jag-form.

Fråga scouterna om de tycker att dessa regler kunde användas som en ”grundlag” för gruppen. Är de själva villiga att följa sina egna regler? Vem ansvarar för att alla följer reglerna? Vad händer om någon bryter mot en regel? Är det viktigt att det får följder om man bryter mot en regel? Varför?

Då ni tillsammans kommit överens om den slutliga versionen av ”grundlagen”  skriver ni rent den på ett papper som hängs upp på ett synligt ställe i kårlokalen. Förklara att detta är regler som såväl äventyrsscouterna som kaptenerna följer. Förklara att det här är vad demokrati är; man besluter tillsammans om saker som berör alla på samma sätt; samma rättigheter – samma skyldigheter.

Steg 2:

Utvärdera reglerna igen efter några veckor. Är ni fortfarande av samma åsikt om rättigheterna och skyldigheterna som ni tillsammans kom överens om tidigare? Finns det skyldigheter som är svårare att uppfylla än andra? Varför? Behövs det förändringar i reglerna? Något som ska tas bort? Något som ska läggas till?

Diskutera rättigheterna och skyldigheterna tllsammans med hjälp av följande frågor: Finns det regler som ni brutit mot oftare än andra Varför? Vem ansvarar för att dessa rättigheter respekteras? Vem bestämmer vad som händer om någon bryter mot en regel? Borde gruppen gemensamt komma överens om något straff som följer för den som bryter mot en regel?

Källa: Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

 

Tips 2

Diskutera diskriminering och utanförskap. Har någon av scouterna någongång upplevt diskriminering? Det kan vara frågan om diskriminering på grund av matallergi, läs- och skrivsvårigheter, utvecklingsstörning, främmande språk, religion eller liknande.

Uppmuntra scouterna att berätta om sina erfarenheter, eller om kompisars eller bekantas erfarenheter. Hur känns det att bli diskriminerad? Varför diskrimineras folk? Varför är det viktigt att arbeta mot diskriminering?

Gör upp regler för att motarbeta diskriminering.

Källa: KFUK-KFUM speiderne