Samhället

Tips 1

Explorerscouterna funderar var och en för sig i en minut på hurudant samhälle de skulle vilja bo i, och plockar ut en eller två egenskaper det samhället har. De skriver ner egenskaperna på post-it-lappar och limmar sedan upp lapparna på en vägg eller tavla.

Efter det funderar explorerscouterna på två ”fotbojor” som hindrar dem att förverkliga dessa egenskaper i sina idealsamhällen. ”Fotbojorna” skrivs med tusch upp på ballonger. Efter det får var och en berätta om sina fotbojor.

Efter det får explorerscouterna förstöra fotbojorna. Ballongerna knyts fast i fotleden och scouterna försöker söndra varandras fotbojor genom att trampa på dem.

Diskutera: Hur kändes leken? Vad är det som gör att fotbojorna känns så tunga? Varifrån kommer de? Finns det i världen folk som har fler fotbojor än andra? Kan vi göra något för att hjälpa dem att slita sig från sina fotbojor?

Diskussionen föder förhoppningsvis idéer till konkreta åtgärder.

 

Tips 2

Fundera på FN:s tidigare högkommissarie för mänskliga rättigheter, Mary Robinsons ord: ”Målsättningen med utvecklingen är ett läge där alla människors alla rättigheter kan uppfyllas.” I en hurudan värld kunde allas rättigheter uppfyllas? Hur skulle det vara att leva i en sådan värld? Hurudan värld skulle du vilja leva i? Uppfylls dina rättigheter? Uppfylls dina närmastes rättigheter? Hur kunde man ännu bättre uppfylla allas rättigheter?

Utgående från diskussionen gör patrullerna planscher. Varje patrull får ett papper och lim och en stor hög tidningar till sitt förfogande. Uppgiften är att klippa ut bilder och texter ur tidningarna och med hjälp av dem bygga ett kollage som beskriver en bättre värld. Patrullerna kan också fylla på sitt kollage med egna teckningar och bilder.

Kollagen kan hängas upp på väggen, så att alla kan se dem och så att man lätt i efterhand kan fylla på dem, samt så att man lätt kommer ihåg dem en lång tid framöver.

Diskutera kollaget som en metod. Hur fungerade samarbetet och hur passar det ihop med kollagemetoden?

  • Vilken synvinkel valde deltagarna? Gjorde de ett personligt kollage eller funderade de på globala rättigheter?
  • Vilka saker koncentrerar sig kollagen på? t.ex. grundbehoven, vänskap och kärlek, pengar, välstånd, utseende och estetik, fred och frihet, natur och miljö, vetenskap och teknologi…
  • Vilka tankar väcks hos deltagarna nu när de tittar på sina kollag? Är det något som är förvånande?  Då kollagen görs är man ofta så nära sitt arbete att det är svårt att greppa helhetsbilden.
  • Hur skiljer sig världen som målas upp i kollagen med den riktiga världen? Hur kan skillnaderna minskas? Vilka likheter finns mellan kollagens värld och den riktiga världen?
  • Vad kan vi göra för at förändra världen mot idealvärlden?

 

Tips 3

Skriv upp två rubriker på en tavla/flap-papper/liknande: ”Människan förorsakar” och ”Annan orsak”. Deltagarna ställer upp sig i en ring och får veta att de ska bygga upp livets nätverk. Ett garnnystan går härs och tvärs i ringen från person till person, så att ett nät byggs upp av garnet. Varje person som får garnnystanet nämner en sak som ger/upprätthåller/förbättrar/möjliggör/skyddar liv (exempel finns i slutet av texten). Fundera tillsammans under vilken rubrik de saker som nämns hör, och skriv upp dem på rätt ställe. Ifall deltagarna har svårt att komma på något kan du hjälpa till med exempel eller frågor (ordlistan i slutet av texten ger tips), till exempel Vad hjälper dig att hållas frisk?/ Nämn en grundförutsättning för liv./ Vad behöver växterna för att leva?/Vad ger trygghet i livet?/ Vad ger ett lyckligt liv?

Fortsätt tills alla haft garnnystanet.

Då alla exempel är uppskrivna på tavlan, märk med ett kryss ut de saker som människan enligt er kan påverka, och ge exempel på hur vi kan påverka. (Utöver de saker som människan själv förorsakar så finns ju till exempel sjukdomar och olyckor som människan kan påverka i viss mån, även om de inte kan förhindras helt.)

Andra delen av aktiviteten går ut på att söndra livets nätverk. Enligt samma mönster som i första delen får deltagarna räkna upp saker, men denna gång saker som försämrar, skadar eller förstör liv. För varje sak klipps en tråd i nätet av, tills alla trådar är avklippta och deltagarna står där med bara trådstumpar i händerna. Skriv igen upp alla exempel deltagarna ger, och hjälp vid behov enligt samma modell som i del 1.

Det söndriga nätet ger en rätt tänkvärd bild av hur man kan påverka liv; därför är det viktigt att diskutera igenom övningen ordentligt. Männsikan kan genom egna val och egna handlingar på många sätt påverka livet och hindra att det skadas. Rätt till liv innebär att livet inte förstörd utan beskyddas och att förutsättningarna för livet garanteras så bra som möjligt.

Till slut kan ni bygga upp nätet igen genom att igen ställa er i en ring och upprepa de saker som nämndes i första delen, eller hitta på nya, medan garnnystanet igen går runt i ringen. Skriv upp de nya saker som nämns på tavlan. Då nätet är klart står deltagarna ännu en stund och håller i det. Be dem sedan att försiktigt sänka ned det på golvet. Om möjligt städas nätet undan först efter att deltagarna lämnat rummet.

Stödordlista:

För liv: mat, värme, hälsovård, hem, kärlek, vänskap, vård, hjälpsamhet, vatten, ren luft, trygg miljö, omtänksamhet, födelse, mödrarådgivning, ljus, solen, mediciner, hygien, motion, sömn, vila, fred, lagar, överenskommelser om mänskliga rättigheter, brottsmotverkan, hjälporganisationer…

Mot liv: krig, hunger, fattigdom, översvämningar, naturkatastrofer, våld, bristfällig hälsovård, bristande hygien, dödsdom, trafikolyckor, olyckor, sjukdomar, föroreningar, aids, vanvård, övergivenhet, mord, dråp, vapen, brand, gifter, drunkning, förgiftning, terrorattacker, vilda djur…

 

Tips 4

Upptäck det egna närområdet med följande övning.

En av explorerscouterna utses till kommentator. Scouten får en telefon med sig och beger sig ut i närområdet. Då hen hittar en lämplig plats ringer hen upp den övriga patrullen. I två minuter berättar kommentatorn om vad hen ser och vad som händer där var hen är. Kommentatorn kan till exempel berätta fem saker om människorna i närheten och fem saker om omgivningen, (till exempel ljud, dofter, känslor). Då två minuter gått stängs telefonerna av, kommentatorn går tillbaka till resten av gruppen och uppgiften gås igenom:

  • Var var kommentatorn?
  • Vilka saker fick gruppen reda på av kommentatorn?
  • Vad blev oklart?
  • Vilka saker hade kommentatorn lagt märke till?

Källa: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

 

Tips 5

Ni behöver en karta över närområdet. Märk ut på kartan platser som på något sätt är viktiga för er. Färga era favoritplatser gröna, platser som skulle behöva utvecklas röda och resten gula.

Gör ett enkelt bredspel av kartan. Kasta tärning och gå framåt enligt vad tärningen visar. Ifall man slutar på en röd prick måste man antingen gå baklänges eller stå över ett kast, stannar man på en grön punkt får man ta extra steg. Be en annan patrull spela ert spel och fråga dem om de håller med om era kategorier.

Ni kan också göra en undersökning om vad andra tycker om ert närområde. Fundera först på vad ni själv tycker att är det största problemet som behöver lösas. Brainstorma kring problemet och försök komma på så många frågor som möjligt. Gör gärna enkla ja/nej-frågor. Efter brainstormingen kan ni sortera frågorna och välja vilka ni ska använda. Fundera på om ni också behöver få veta till exempel de tillfrågades ålderm kön, boendeort etc. Gör et frågeformulär. Fundera noga på frågornas ordning och på vem ni ska be att svarar på enkäten. Det kan vara bra med minst 25 svar.

Gör undersökningen och gå igenom svaren tillsammans. Hur stor procent av de svarande var av en viss åsikt? Vad betyder det? Vad kunde man göra åt saken? Kan man till exempel skriva ett brev om saken till en lokalpolitiker, ordna ett möte med en politiker, förevisa ärendet på ett lokalt evenemang, göra en utställning om sakn till exempel i biblioteket, skolan, församlingen, caféet eller i sporthallen, ordna ett evenemang eller ta kontakt med media.

Källa: Girlguiding UK