Nyheter

Tips 1

Leta ur tidningar upp rapporteringar om beväpnade konflikter och diskutera följande:

Vad berättar rapporteringen om? Vilka är offer? Vad berättar rapporteringen inte? Vad tror ni de båda parterna tänker om rapporten? Vem är intervjuad? Kunde man ha intervjuat fler? Vem? Hur hade synvinkeln ändrat ifall någon annan intervjuats? Hur återspeglas den vanliga människans vardag i rapporten? Vad tror ni rapporteringen innebär för befolkningen i det/de ifrågavarnde landet/länderna? Hur hade rapporteringen sett ut om en liknande händelse för 100 år sedan? Eller för 10 år sedan? Vad skulle ni ha velat ha mer information om?

Leta i tidningar upp bilder rörande beväpnade konflikter

Hurudana bilder hittade ni? Hurudana bilder förekommer mest? Hur hör bilderna ihop? Vilka tankar väcker bilderna? Varför har bilden tagits, och vad har man velat uppnå med bilden?

Diskutera rapportering från beväpnade konflikter med tyngdpunkt på krigets påverkan.

Vilka av krigets effekter kommer fram i rapporteringen? Vilka gör det inte? Vilka saker i människors liv påverkas av kriget? Vad förändras? Vad fortsätter vara som tidigare? Hur skulle din vardag förändras om det nu bröt ut ett krig? Hur har krigen förändrats och hur dsyns det i krigets effekter?

Källa: Röda korset

 

Tips 2

Sök tillsammans med patrullen upp tidningsartiklar som behandlar utvecklingsländer. Sammanställ en tabell där ni för varje artikel skriver svar på följande frågor:

  1. Vilka länder nämndes i artikeln?
  2. Vad var artikelns huvudämne (t.ex. hungersnöd, krig, jordbävning etc.)
  3. I vilken del av tidningen fanns artikeln (i ledaren, under inrikes, utrikes, kultur, debatt etc)
  4. Vilken typ av artikel var det? (t.ex. nyhet, reportage, kolumn, intervju etc.)
  5. Var artikeln negativ eller positiv? Varför?
  6. Hurudan bild hade använts? Gav bilden någon mer information?
  7. Vad berättas inte i artikeln?

Diskutera era iakttagelser med hela gruppen. Fundera på hur synvinklarna i de olika  artiklarna skiljer sig från varandra och på om artikeln ger en sanningsenlig bild av livet i ett utvecklingsland.

Källa: Unicef

Kolla också in de yngre åldersgruppernas aktivitetstips.