Intervju

Innan du själv börjar göra personintervjuer är det bra att bekanta sig med intervjuer i tidningar.

 • Fråga enkla, korta frågor.
 • Använd frågeorden vad, hur, när, varför… Undvik frågor som man bara kan svara ja eller nej på. Dessa frågor är frågor som börjar med verb: har du, kommer du att, vet du…
 • Undvik att göra färdiga påståenden, till exempel: ”Visst är det så att denna lagförändring är helt idiotisk?”
 • Var inte rädd för att ställa dumma frågor. De är i allmänhet de bästa.
 • Om du inte förstår svaret; fråga igen på ett annat sätt, tills du förstår.
 • Lyssna på den du intervjuar. Använd inspelare ifall det känns besvärligt att anteckna under intervjun.

Källa: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

Tips 1

För aktiviteten behöver ni artiklar om en offentlig person ur många olika tidningar. Försök att hitta artiklar som beskriver personen på så olika sätt som möjligt. Anteckna på artiklarna vilka tidningar de är från. Artiklarna kan gärna vara fler än antalet patruller/par. Varje grupp får välja en artikel som intresserar dem och bekanta sig med den en stund.

Dela sedan ut frågor till grupperna. Frågorna besvaras utgående från artikeln.

1. Vem handlar artikeln om. Vad är hen känd för?

2. Vilken tidning är artikeln från? Vad vet ni om den tidningen? Vilken bild har ni av tidningen?

3. Varför har den här artikeln gjorts? Vad är dens huvudsakliga budskap?

4. Vilken information får man om personen utgående från tidningsartikeln. Lista saker som kommer fram om personens arbete/privatliv/familj/åsikter. Vilken typ av information finns det mest av? Varför?

5. Saknar ni någon information? Finns det information som ni tycker att är onödig?

6. Är det personen själv som berättat om sig, eller är det någon annan som berättat om hen? Verkar informationen pålitlig?

7. Tror ni att personen själv har önskat denna typ av artikel om sig själv? Vad tror ni hen tycker om artikeln?

8. Tycker ni att artikeln är rättvis? Tycker ni det är okej att publicera en sådan här artikel?

Gå igenom aktiviteten:

Varje patrull berättar kort om artikeln de valt och vad den i huvudsak handlar om. Diskutera sedan de saker som artiklarna berättade om personens privat- och familjeliv.

Skriv på ett stort papper/tavla upp de saker som scouterna har listat. Gå sedan igenom och diskutera:

 • Hade scouterna uppfattat något av informationen som onödig eller opålitlig?
 • Vad trodde scouterna om vad personen som artikeln handlade om tycker om att de sakerna kommer fram i offentligheten? Varför?
 • Försök tänka er att någon skrivit en motsvarande artikel om er i tidningen, där det berättats liknande grejer om ert privat- och familjeliv som i artikeln ni valt. Vad skulle ni tycka om det?

Tips 2

Gruppen delas in i intervjuare och publik. Om gruppen är liten och det finns tillräckligt med tid kan alla vara intervjuare. Till mötet inbjuds också en gäst som intervjuas.

Intervjuarna sätter sig på rad mittemot gästen. Ifall gruppen inte bekantat sig med gästen redan tidigare så börjar gästen med att kort presentera sig och sitt specialkunnande. Den första intervjuaren i raden ställer en fråga till gästen. Då gästen svarat går frågeturen vidare i tur och ordning till de övriga intervjuarna. Frågorna kan vara av tre olika art:

 • En fördjupande fråga utgående från föregående svar.

Besvarades frågan inte ordentligt? Fanns det intressanta detaljer i svaret som ni vill veta mer om? Ibland kan det till och med vara skäl att upprepa frågan på nytt.

 • En fördjupande fråga om samma ämne.

Om den tidigare frågan berörde ett intressant ämne är det bra att fortsätta den diskussionen. En fördjupande fråga för ärendet framåt.

 • En fråga som går in på ett helt nytt ämne.

Då ett ämne diskuterats tillräckligt länge kan man med frågan byta till ett helt nytt ämne.

Målsättningen är att tillsammans skapa en intressant och naturligt löpande intervju. Eftersom allt hänger på den tidigare frågan är det viktigt att noga lyssna på svaret och inte ha sin egen fråga klar långt på förhand. Om gästen svarar alldeles för långt eller svävar iväg från ämnet kan det vara bra att avbryta och ställa en ny fråga.

Diskutera erfarenheterna ni fick av intervjun. Vad kändes lätt? Vad var svårt? Fråga publiken hur det kändes att följa med intervjun. För att försnabba intervjun och göra den roligare kan ni använda en äggklocka och komma överens om att varje fråga och dess svar får ta sammanlagt en minut. Då äggklockan ringer får följande intervjuare ställa sin fråga även om svaret på föregående fråga fortfarande är på hälft.

Källa: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

Tips 3

Gruppen delas in i par. Den ena fungerar som intervjuare, den andra som expert. Paret sätter sig framför publiken (resten av patrullen).

Den som ska intervjuas berättar först kort om vad hens specialområde är. (Kan vara till exempel en hobby.) Intervjuaren ställer tre frågor, som inte får planeras i förväg. Den första frågan är till innehållet aktuell., den andra fördjupande och den tredje gäller framtiden eller är av personlig art. Skriv upp instruktionerna på något synligt ställe, till exempel på en flap-tavla. Intervjuaren strävar till en ledigt löpande och intressant intervju. Efter att den tredje frågan besvarats byter paret roller så att intervjuaren blir intervjuad av den tidigare intervjuade.

Tills lut diskuterar ni tillsammans: Vad var lätt och vad var svårt i intervjusituationen? Hur kändes det att svara på frågorna? Vad var bra frågor? Vilka frågor kunde ha ställts på annat sätt? Tre-frågors-formeln fungerar också bra vid planering av längre intervjuer. frågorna hoppar inte bara från ett ämne till ett annat; intervjun har också en varierande rytm och känsla.

Källa: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!