Påverkan i scoutingen

Foto: Mikko Jalo

”To improve is to change; to be perfect is to change often”  -Winston Churchill
(Att utvecklas är att förändras; att vara perfekt är att förändras ofta)

Scoutrörelsen har funnits i Finland i över hundra år, men den är inte klar, utan utvecklas hela tiden; går hela tiden framåt. I det ständiga utvecklingsarbetet kan men bli delaktig redan som vargunge. Påverkningsarbetet behöver utveckla själva rörelsen. I sitt förhållande till samhället väger scoutorganisationens ord tyngre än vad en ensam äventyrsscouts eller vuxens gör.

Inom scoutingen kan man påverka på fyra nivåer: i åldersgruppen, i kåren, i distrikten och i Finlands Scouter.

 

Påverkan i åldersgruppen och i kåren

I kåren kan alla påverka; vargungen kan påverka flockens namn, äventyrsscouten kan påverka utfärdens meny, spejarscouten kan påverka patrullens terminsplan, explorerscouten kan påverka sommarlägrets program, roverscouten kan påverka kårens budget och äldre ledaren kan påverka kårens långsiktiga planering. I de olika åldersgrupperna fungerar påverkandet enligt samma modell – i vargungegruppen diskuterar man namnvalet, och om man inte kommer fram till ett beslut så, så röstar man om det. (I vargungeåldern sker röstningen ofta som en skriktävling, men i takt med att scouterna växer är det någon som förstår att föreslå en sluten röstning på papperslappar och decibelnivån sjunker.)

I kåren erbjuds ledarna påverkningsmöjlighet i ledarrådet eller på andra möten. Var och en har en chans att påverka, men alla griper inte möjligheten. Kåren är en trygg plats att pröva sina vingar och börja påverka – alla kårer behöver de unga ledarnas initiativ. På det egna området lönar det sig för kåren att vara aktiv och hålla kontakt med övriga aktörer, såväl Martha-föreningen som stadsdelsföreningarna. Se inte ned på betydelsen av de inofficiella kaffestunderna för påverkan.

Anna Haavikko, kårchef

 

Distriktet påverkar

Distriktet är kårernas egen förening som stöder kårerna och representerar scoutingen på det egna området. I distriktet påverkas kårernas vardag på många olika sätt. Distrikten finns till för att säkerställa att kårerna har de resurser och stöd som de behöver för att driva scoutverksamheten.

Distriktets uppgift är att försvara och främja scoutverksamheten och att bevaka dens intressen på distriktets verksamhetsområde samt att påverka så att kårerna har ändamålsenliga utrymmen och tillräckligt med utfärds- och lägerområden. Påverkan i distriktet behöver ändå inte handla bara om att bevaka kårernas intressen utan i och med sin storlek har distriktet möjlighet att bli en betydelsefull påverkan i ungdomsfrågor i regionen. För scouterna är det viktigt att skattemedlen styrs till arbetet för ungas välmående och till sådana tjänster som garanterar en god framtid för de unga.

Utöver de regionala påverkningsmöjligheterna är distriktet också medlem i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och har som medlem bestämmanderätt i FS. Distrikten bestämmer alltså tillsammans om till exempel scoutingens medlemsavgift, adventskalenderns pris eller till exempel om arrangemangen kring nästa storläger. I distriktet strävar man alltså efter att påverka de ungas ställning på distriktets område, kårernas verksamhetsförutsättningar samt nationellt sett vad scouterna gör.

Valtteri Karhu, scoutrådets ordförande

 

Påverkan i Finlands Scouter

I den gällande strategin för scoutingen är en av tyngdpunkterna ” I Scoutingen bestämmer de unga”. Trots det syns de unga för lite i de högsta beslutande organen.

De unga kan i scoutingen påverka beslutsfattandet direkt. Finlands Scouters styrelse har förbundit sig till att behandla motioner som på nationella explorer- och roverscoutevenemang understötts av minst 30% av evenemangets deltagare.

Ungdomarna syns också på de internationella konferenserna där för hela scoutrörelsen viktiga och aktuella saker besluts. Representanterna till de internationella konferenserna utses genom en öppen ansökning via WSYF-programmet. I årets eurokonferens deltog tre ungdomsdelegater som deltog i beslutsfattandet på samma vilkor som de andra delegaterna.

Vi vill öka de ungas möjligheter, och vilja, att påverka. Jag uppmanar explorerscouter och roverscouter att våga söka sig till utskott och deras undergrupper samt bli medlemmar i projektgrupper och på det sättet påverka beslutsfattandet i scoutingen.

Niina Johansson, viceordförande för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry