Ung delaktighet

Unga kan vara delaktiga på olika sätt och olika nivåer. De kan ta ansvar och fatta beslut beroende på plats, situation, resurs, behov och erfarenhet men också beroende på hur väl de unga kan kräva sin rätt till delaktighet. Roger Hart beskriver delaktighet med en trappstegsmodell.

Icke-delaktiga

1. Manipulation
Unga ombeds vara delaktiga i ett projekt men får ingen egentlig möjlighet att påverka beslut eller resultat. De unga involveras endast för att skapa en snygg image för organisationen och för att få in medel.

2. Dekoration
Unga involveras för att representera en viss grupp. De ges utrymme och synlighet man har inte en roll de gillar.

3. Tokenism
De unga ges roller i ett projekt men har ingen verklig möjlighet att påverka beslut. Det råder en föreställning om att de unga är med och påverkar men de kan de facto inte påverka vad de gör och hur det görs.

Delaktiga

4. Uppgiftsfördelning
Vuxna startar och förverkligar ett projekt men unga blir delaktiga genom specifika roller eller uppgifter, dock med begränsad möjlighet att påverka.

5. Konsultering
Vuxna startar och förverkligar ett projekt. Unga medverkar genom att ge förslag och råd och får respons på hur de har påverkat slutresultatet.

6. Delat beslutsfattande
Vuxna startar ett projekt men unga medverkar med samma möjlighet att påverka och ta ansvar.

7. Ungdomsstyrt
Unga startar och leder ett projekt. Vuxet stöd vid behov.

8. Delad makt
Unga startar projekt där vuxna deltar som samarbetsparter.

Trots att Harts modell är en trappstegsmodell är det inte en självklarhet att ett steg alltid leder följande steg. Dessutom kan varje individ uppleva sin egen delaktighet på ett annat sätt än någon annan i samma grupp eller projekt. Men Harts modell går ändå att använda i scoutsammanhang för att bedöma ungas delaktighet i kåren, distriktet eller i något annat scoutprojekt.

Det krävs ändå mer än en checklista eller en trappstegsmodell för att unga och vuxna på ett genuint sätt ska kunna samarbeta:

  • både ungdomars och vuxnas åsikter, talanger och erfarenheter beaktas
  • bägge parter har möjlighet att ge förslag och fatta beslut
  • allas insats värdesätts
  • allas idéer utvecklas och alla är med om att förverkliga och utvärdera projekt
  • vuxna respekterar ungdomar, litar på deras omdöme och värdesätter deras insats
  • vid behov ges utbildning och stöd

För ett välfungerande samarbete krävs att både ungdomar och vuxna anpassar sig. Parterna måste tillsammans konstatera vad som fungerar och inte fungerar.

Ungdomars delaktighet i ett projekt kan ske på följande nivåer:

Idéstadiet
• ungdomar kan bidra med egna idéer
• vuxna gör förslag på basen av ungas behov
• unga och vuxna hittar på idéer tillsammans

Informationsstadiet
• vuxna informerar
• unga tar reda på
• unga och vuxna diskuterar
• unga informerar

Planeringsstadiet
• vuxna planerar
• unga planerar vissa delar
• unga och vuxna planerar tillsammans
• unga planerar självständigt

Beslutsfattandet
• vuxna fattar beslut
• vuxna fattar beslut utgående från ungdomars idéer
• beslut fattas tillsammans
• ungdomar bestämmer själva om sina egna projekt

Förverkligandet
• vuxna producerar, unga deltar
• ett fåtal ungdomar hjälper till med arrangemangen
• vuxna organiserar, unga förverkligar
• unga organiserar och förverkligar

Utvärderingen
• vuxna utvärderar på basen av respons från några ungdomar
• respons samlas in av alla ungdomar
• gemensam utvärderingsdiskussion
• unga och vuxna strävar efter att tillsammans föra vidare förbättringsförslag

 

En organisation behöver ledare. Det är viktigt att identifiera unga med ledaregenskaper och stöda deras utveckling.

• fundera på vilka nyckelpositioner som behöver bra ledare
• identifiera potentiella framtida ledargestalter
• fundera på deras starka sidor och deras erfarenhet
• fundera på hur ni får kontinuitet i er verksamhet
• ge personen ansvarsuppdrag med tillräcklig svårighetsgrad

 

För att en organisation ska fungera behövs kontinuitet. Fundera på vem som ska fylla en viss post i framtiden och förbered personen på det kommande uppdraget i tid. Arbeta målmedvetet med rekrytering och utveckling. Se till att unga deltar i organisationens arbete på alla plan – då växer och utvecklas organisationen.

• erbjud olika sätt att vara delaktig
• ett ansvarsuppdrag måste vara frivilligt och flexibelt
• fundera över tidsanvändning och på hur mycket en enskild person förväntas göra
• ge beröm
• stöd vuxna i deras arbete med unga
• ha roligt!

 

En påminnelse för ungdomar:
• vuxna vill vanligen väl men är inte alltid vana vid att arbeta med ungdomar
• ta inte kritik personligt utan försök se hur du kan utveckla dig själv
• våga visa vuxna att du kan och att du är redo att ta ansvar
• en vuxen kan också vara osäker
• fråga modigt om du inte vet eller förstår
• var inte rädd för att säga nej

 

Källa: WAGGGS