Nuorten osallistuminen

Unginorden3Nuoret voivat osallistua partiotoimintaan eri tasoilla. He voivat ottaa vastuuta ja tehdä päätöksiä riippuen paikasta, tilanteesta, resursseista, tarpeista, kokemuksesta sekä siitä, kuinka hyvin nuoret osaavat pitää kiinni oikeudestaan osallistua. Osallistumisen muotoa ja astetta voi kuvata Roger Hartin kehittämillä osallistumisen portailla:

 

Ei-osallistuminen

1.   Manipulaatio

 • Nuoria pyydetään osallistumaan projektiin, mutta heillä ei ole oikeaa mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin tai tuloksiin. Nuoret saavat osallistua ainoastaan antaakseen organisaatiolle paremman kuvan ulospäin tai saadakseen organisaatiolle varoja.

2.   Koristelu

 • Nuoria osallistetaan edustamaan ryhmää. Heille annetaan näkyvä paikka, mutta heillä ei ole mielekästä roolia.

3.   Tokenismi

 • Nuorille annetaan roolit projekteissa, mutta heillä ei ole aitoa vaikutusvaltaa päätöksiin. On illuusio, että nuoret osallistuvat järjestössä tai projektissa, mutta he eivät pysty vaikuttamaan siihen, mitä tekevät ja miten.

Osallistuminen

4.   Annetaan tehtävä

 • Projekti on aloitettu aikuisten toimesta ja aikuiset toteuttavat sitä. Nuorille annetaan tiettyjä rooleja tai tehtäviä, mutta he tietävät, että heillä on rajoitettu vaikutusvalta.

5.   Konsultoidaan

 • Projekti on aloitettu aikuisten toimesta, ja aikuiset toteuttavat sitä. Nuorilta pyydetään neuvoja ja ehdotuksia, ja heille kerrotaan, miten ovat vaikuttaneet lopputulokseen.

6.   Jaettu päätöksenteko

 • Aikuiset ovat aloittaneet projektin, mutta nuorille annetaan samaa päätösvaltaa ja vastuuta tasavertaisina kumppaneina.

7.   Nuorisojohdettu

 • Nuoret aloittavat ja johtavat projektia. Aikuisten tukea voi pyytää tarvittaessa.

8.   Jaettu valta

 • Nuoret aloittavat projekteja ja aikuiset osallistuvat kumppaneina.

Vaikka tätä mallia on kuvattu portaikkona, askel ei välttämättä johda toiseen, ja eri ihmiset voivat kokea eri osallistumisen tasoa samaan aikaan samassa järjestössä. Portaita voi kuitenkin käyttää arvioitaessa nuorten osallistumista lippukunnassa, piirissä, SP:ssä, partioprojekteissa tai muualla.

Osallistumiseen ei päästä seuraamalla tarkistuslistaa. Aito kumppanuus nuorten ja aikuisten välillä vaatii, että:

 • sekä nuorten että aikuisten näkökulmia, taitoja ja kokemusta otetaan huomioon ja yhdistetään,
 • sekä nuorilla että aikuisilla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia ja päätöksiä. Molempien panosta arvostetaan ja tunnustetaan,
 • sekä nuoret että aikuiset kehittävät ideoitaan ja toteuttavat ja arvioivat projekteja,
 • aikuiset kunnioittavat nuoria ja luottavat heidän arvostelukykyynsä ja tunnustavat mitä nuoret antavat projektille,
 • tarpeellinen koulutus ja tuki annetaan.

Sekä nuorten että aikuisten voi olla pakko muuttaa toimintatapojaan saadakseen kumppanuus toimimaan. Aikuisten täytyy ehkä muokata käsityksiään siitä, mikä toimii ja mikä ei tai siitä, milloin ja miten projektia toteutetaan. Samalla tavalla nuorten täytyy ymmärtää toiminnan kehykset ja tosiasiat, jotka vaikuttavat projektiin.

Projektissa nuorten osallistamista voi kuvata seuraavilla tasoilla:

Osallistuminen ideointiin

 • Yksittäisiä ideoita nuorilta
 • Aikuiset tuottavat yhteisen ajatuksen pohjautuen nuorten tarpeisiin
 • Aikuiset ja nuoret tuottavat ideoita yhdessä
 • Nuoret ideoivat

Osallistuminen tiedonhankintaan

 • Aikuiset antavat tietoa
 • Nuoret etsivät tietoa
 • Aikuiset ja nuoret keskustelevat
 • Nuoret tuottavat tietoa

Osallistuminen suunnitteluun

 • Aikuiset suunnittelevat
 • Nuoret suunnittelevat yksittäisiä osioita
 • Nuoret ja aikuiset suunnittelevat yhdessä
 • Nuoret suunnittelevat itsenäisesti

Osallistuminen päätöksentekoon

 • Aikuiset tekevät päätökset
 • Aikuiset tekevät päätökset perustuen nuorten ideoihin
 • Päätökset tehdään yhdessä
 • Nuoret päättävät itse omista projekteistaan

Osallistuminen toteuttamiseen

 • Aikuiset tuottavat, nuoret osallistuvat
 • Muutama nuori osallistuu järjestelyihin
 • Aikuiset järjestävät, nuoret toteuttavat
 • Nuoret järjestelevät ja toteuttavat

Osallistuminen arviointiin

 • Aikuiset arvioivat perustuen muutaman nuoren palautteeseen
 • Palautetta kerätään järjestelmällisesti nuorilta
 • Yhteinen arviointikeskustelu
 • Nuoret ja aikuiset vievät yhdessä arviointikeskustelun tulosta eteenpäin

Järjestön jatkuvuuden kannalta on tärkeää tunnistaa, ketkä ovat mahdollisia tulevia johtajia avainasemiin ja tukea heidän kehitystään. Tässä muutama vinkki siitä, miten se käytännössä tapahtuu:

 • Tunnistakaa avainpestit.
 • Tunnistakaa mahdolliset henkilöt.
 • Arvioikaa henkilöiden taitoja ja kokemusta.
 • Anna kyseisille henkilöille kehittäviä tehtäviä.
 • Miettikää jatkuvuutta kaikilla tasoilla.

Jos jatkuvuuteen on panostettu, seuraajat ovat valmiita uusiin rooleihin. Järjestökin valmistautuu hetkeen, kun joku siirtyy uusiin haasteisiin ja luottaa siihen, että seuraajalla on tarvittavat kyvyt pestiin. Täytyy miettiä mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta samalla kun järjestö muuttuu, monipuolistuu ja toivottavasti kasvaa. Pitää osata rekrytoida, kehittää ja pitää tulevia ja nykyisiä johtajia. Nuorten osallistaminen kaikissa järjestön tehtävissä varmistaa myös sen, että järjestö kasvaa ja kehittyy.  

Muita hyviä käytäntöjä:

 • Tarjotkaa monta eri osallistumistapaa.
 • Osallistumisen täytyy olla vapaaehtoista ja joustavaa.
 • Varatkaa tarpeeksi aikaa.
 • Kertokaa avoimesti, mitkä nuorten osallistumisen rajat ovat.
 • Kehittäkää ja parantakaa jatkuvasti nuorten osallistumismahdollisuuksia.
 • Tunnistakaa nuorten panosta ja uusia taitoja.
 • Tukekaa aikuisia työskentelemään nuorten kanssa.
 • Pitäkää hauskaa!

Nuorten on hyvä muistaa seuraavat asiat:

 • Aikuiset tahtovat yleensä hyvää, mutta eivät aina ole tottuneita työskentelemään yhteistyössä nuorten kanssa.
 • Kritiikki eivät välttämättä tarkoita, ettei aikuinen arvostaisi työtäsi. Se voi tarkoittaa, että hän kohtelee sinua niin kuin toista aikuista. Aikuiset antavat usein rakentavaa palautetta kehittääkseen projektia. Vaikka aikuinen ei olisi samaa mieltä kanssasi, se ei tarkoita, ettei hän arvostaisi oikeuttasi ilmaista mielipidettäsi.
 • Aikuiset eivät aina tiedosta nuorten kykyjä. Paras tapa saada aikuiset uskomaan, että nuoret voivat käyttäytyä kypsästi, on näyttää se heille.
 • Aikuiset tuntevat usein vastuuta projektista. Tästä syystä heidän voi olla vaikeaa jakaa vastuuta. Siksi voi olla tarpeen kertoa heille, että olet valmis ottamaan vastuun myös vastoinkäymisistä.
 • Aikuiset ovat usein yhtä epävarmoja kuin nuoret, mutta osaavat peittää sen paremmin.
 • Aikuisilla on usein tapana puhua nuorista tavalla, joka viestii, etteivät kohtele nuoria kumppaneina.
 • Älä pelkää kysyä selitystä. Aikuiset käyttävät usein sanoja, sanontoja ja lyhenteitä, joita et tunne. Voi hyvin olla, että uusi aikuinen ryhmässä ei myöskään ymmärtäisi kaikkea.
 • Älä pelkää sanoa ei.
 • Aikuiset selittävät joskus asioita hankalalla tavalla. Pyydä heitä selittämään, miten ovat ajatelleet.

Lähde: WAGGGS