Utbildning

Fotograf: Emma Ringbom

Fotograf: Emma Ringbom

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Det krävs för att kunna leva ett fritt och värdigt liv. Enligt konventionen om barnets rättigheter ska alla länderna införa gratis grundskola och skolplikt. 125 miljoner barn och 880 miljoner vuxna har inte den rättigheten. En av fyra vuxna kan inte läsa och tvåtredjedelar av dem är kvinnor. Ett år av andra stadiets utbildning höjer den framtida lönen med ca 10 procent.

Allt fler barn i världen får gå i skola. Andelen ökade från 2000 till 2011 från 83 till 90 %. Det är ändå fråga om 57 miljoner barn som inte går i grundskola. Den positiva utvecklingen har också tyvärr bromsats.

Ett stort problem är andelen barn som avbryter sin skolgång. Av 137 miljoner barn som började ettan 2011 beräknas 34 miljoner inte slutföra grundskolan. Det betyder 25 %. Andelen flickor som inte slutför skolan är större än andelen pojkar. Varje läsår mindre man gått i skola betyder en 20 % lägre lön.

Tyvärr uppskattas det också att 250 miljoner barn i lågstadieåldern inte kan läsa, skriva eller räkna efter att ha gått fyra år i skola. Av världens ungdomar i åldern 15 till 24 kan 123 miljoner inte läsa eller skriva. 61 % av dem är kvinnor. Det är alltså viktigt att inte bara öka andelen barn som får gå i skola, utan också höja nivån på undervisningen.

De vanligaste orsakerna till att man inte får gå i skola är fattigdom, konflikter och våld. Det är vanligare att flickor inte får gå i skola. Kvinnor som inte kan läsa har en större risk att få HIV, leva i fattigdom och föra vidare problemen till nästa generation.

Också i utvecklade länder studerar män och kvinnor olika ämnen. Ofta leder de ämnen män studerar till en högre lön. På det sättet upprätthålls inkomstskillnader.